Chọn ngày thi đấu:
{{group.Key}}
{{match.HomeName}}
{{match.MatchTime}}
{{match.Penalty}}
{{match.GroupName}}
{{match.AwayName}}
{{match.HomePercent}}%
{{match.HomeName}}
{{match.DrawPercent}}%
Hoà
{{match.AwayPercent}}%
{{match.AwayName}}

?????

?????
{{player.PlayerName}}

-----
{{player.Attendance}}